Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen door EASYKIT West NV, KBO-nummer 0735.498.441 (hierna “Easykit West”) en EASYKIT Oost NV, KBO-nummer 0453.767.582, (hierna “Easykit Oost”) en de levering van diensten en verkoop van goederen door EASYKIT GROUP NV, KBO-nummer 0827.836.701 (hierna “Easykit Group”) allen onder meer maar niet uitsluitend handelend onder de handelsnaam “Easykit” met maatschappelijke zetel te Wingepark 27 bus C, 3110 Rotselaar. Aangezien deze algemene voorwaarden essentieel zijn voor Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group, primeren zij op alle andere algemene voorwaarden, met inbegrip van de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit andere Easykit documenten.
  2. Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group begeleiden professionelen en consumenten die zelf een gebouw oprichten of onroerende werken verrichten.  Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group vallen buiten het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 1793 Oud Burgerlijk Wetboek en de klant aanvaardt dit uitdrukkelijk.
  3.  Huidige algemene voorwaarden worden aanvaard door de koper van zodra deze een overeenkomst sluit overeenkomstig artikel 2.1. Bij het sluiten van de overeenkomst gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
  4. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de professionele koper volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen contractuele voorwaarden, zelfs indien deze contractuele voorwaarden tegengestelde bepalingen bevatten of bepalen dat zij primeren op de algemene voorwaarden. 
  5. Wanneer Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de algemene voorwaarden heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de algemene voorwaarden in hun totaliteit tot gevolg.
  6. Indien een natuurlijke persoon bij het afsluiten van de overeenkomst bepaalde gegevens van een onderneming vermeldt (e-mailadres van de vennootschap, adres van de zetel van de vennootschap waar producten moeten worden geleverd, telefoonnummer van de vennootschap, etc…), bevestigt deze koper dat hij/zij handelt als professioneel. Deze bevestiging kan slechts worden omgekeerd door schriftelijke mededeling door de koper voor de aankoop dat hij/zij handelt als consument.
 2. Aankoop, levering en risico
  1. De overeenkomst tussen de koper en Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group komt tot stand in het geval de koper de offerte of de raamovereenkomst ondertekent. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen inzicht.
  2. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group levert enkel producten of diensten in België.
  3. Wanneer de koper één of meerdere producten uit de overeenkomst afroept (i.e. het afroeporder) spreken de partijen onderling een leveringstermijn af voor die producten. 
  4. Behoudens overmacht en behoudens hetgeen bepaald in de hiernavolgende artikelen, vinden leveringen van producten na het afroeporder plaats binnen de afgesproken leveringstermijn en in elk geval na volledige betaling ervan. Montage assistentie, indienststelling, herstellingen en onderhoud van de installatie worden eveneens binnen de afgesproken termijn uitgevoerd. 
  5. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group behouden zich echter het recht voor om op het ogenblik van het afroeporder geen concrete leveringstermijn mee te delen.  In dergelijk geval geldt een redelijke termijn die rekening houdt met de sector, de marktomstandigheden en de aard van de producten.
  6. De door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group opgegeven levertijden zijn indicatief.
  7. Ingeval Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group nalaat binnen de overeengekomen leveringstermijn te leveren, dient de koper Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group daarop te wijzen en zal een van laatstgenoemden een aanvullende, redelijke leveringstermijn voorstellen. Het uitstel van de leverdatum kan hoe dan ook op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de koper, noch kan enig uitstel grond geven tot het beëindigen van de overeenkomst.
  8. Indien een product dat tijdelijk niet leverbaar is door de koper werd besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en wanneer er kan worden geleverd.
  9. Indien een product niet meer op voorraad of leverbaar is, kan Easykit een alternatief product aanbieden met dezelfde kenmerken en bestemd voor hetzelfde gebruik.
  10. In geval van een professionele koop wordt het risico voor verlies en schade aan de producten overgedragen op moment van het afroeporder. In geval van een consumentenkoop wordt het risico voor verlies en schade aan de goederen overgedragen op de koper op het ogenblik dat de consument-koper het goed fysiek in ontvangst neemt.
 3. Productinformatie
  1. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die worden verstrekt worden nauwkeurig (weer)gegeven. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is niet verantwoordelijk voor externe informatiebronnen waarnaar wordt verwezen, noch voor het verkeerd aanwenden van dergelijke informatie door de koper.
  2. Afbeeldingen op informatiekanalen van Easykit (brochures/websites etc.) zijn louter illustratief en garanderen geen exacte kopieën bij de koper.
  3. Tenzij anders vermeld, is plaatsing van de producten van Easykit West of Easykit Oost bij de koper door Easykit Group niet inbegrepen in de overeenkomst.
  4. Het staat Easykit Group vrij om dienstverlening te weigeren als zij merkt dat de producten niet conform normaal gebruik werden aangewend. Het is Easykit Group steeds toegelaten om onderaannemers aan te stellen.
 4. Prijs en betaling
  1. Op de offerte wordt de totale prijs van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De op de website en andere kanalen vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd voor wat betreft toekomstige bestellingen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  2. Een op naam opgestelde offerte heeft een geldigheidsduur van één maand tenzij anders bepaald in de offerte.
  3. Bij de afsluiting van de overeenkomst dient de koper een voorschot van 20% op het volledige bedrag van de bestelling te betalen.  Het voorschot is betaalbaar binnen de vijf dagen na de datum van de voorschotfactuur. Het betaalde voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur die betrekking heeft op de overeenkomst. Het voorschot heeft als doel de voorbereidende werken (samenstelling, opmaak plannen etc.) te vergoeden.
  4. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 5 dagen na factuurdatum en in elk geval voor de afgesproken leverdatum. Zolang Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group de betaling niet hebben ontvangen, wordt de afgesproken leverdatum opgeschort.
  5. Easykit Oost, Easykit West of Easykit Group blijft eigenaar van de producten tot op het ogenblik van volledige betaling. De koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group en zal aanleiding geven tot schadevergoeding.
  6. In geval van laattijdige betaling is Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten tot het moment waarop de koper haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
  7. Indien Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group redelijke vermoedens heeft dat de professionele koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de professionele koper in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group of andere verkopers, dan is Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van de bestelling.
  8. Bijkomende kosten ten gevolge van verkeerde of onduidelijke door de koper overgemaakte gegevens vallen steeds ten laste van de koper.
  9. Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door een consument op de vervaldag van de factuur, zal één kosteloze herinnering verstuurd worden waarmee de consument een bijkomende termijn van 14 kalenderdagen krijgt om het openstaande bedrag alsnog te betalen.  In geval van een eerste herinnering via brief, wordt er bijkomend rekening gehouden met een periode van 3 werkdagen.  Na het verstrijken van voormelde termijnen worden de volgende vergoedingen aan de consument aangerekend: (i) een verwijlinterest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, 2de lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, (ii) een schadevergoeding waarvan het bedrag overeenkomt met ofwel 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro, ofwel 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is, ofwel 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is, en (iii) een vergoeding van 7,5 euro per herinnering of aanmaning die volgt op de eerste herinnering, vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.
  10. Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de professionele koper op de vervaldag van de factuur, zal er vanaf de 30ste dag na de vervaldag van de factuur van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en onmiddellijk door de professionele koper een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling. De professionele koper is vanaf de 30ste dag na de vervaldag van de factuur een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kunnen daarbij overige kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de professionele koper. De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen.
 5. Niet conformiteit en garantie in geval van professionele koop
  1. Het komt toe aan de professionele koper om de geleverde goederen te verifiëren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan of ingeval de koper de goederen in gebruik neemt zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
  2. De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group te worden geformuleerd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen, vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen.
  3. Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige installatie of stockage van de goederen door de koper. De opmerkingen geformuleerd door de koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen.
  4. Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de koper meer dan 1 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de 2 werkdagen na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de koper geen enkele non-conformiteit ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group wanneer laatstgenoemden een vordering tot betaling van openstaande schulden instellen.
  5. Onder verborgen gebrek wordt verstaan ernstige fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die reeds bestonden op het ogenblik van de koop maar nog niet detecteerbaar waren voor de koper alvorens ingebruikname. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group vrijwaren de koper voor verborgen gebreken, onder volgende voorwaarden:
   • – De garantie geldt enkel voor goederen die door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group zijn verkocht;
   • – De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
   • – De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding;
   • – De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
   • – De garantie dekt geen door de koper gewenst prestatieniveau;
   • – De garantietermijn is beperkt tot één jaar na levering;
   • – Het verborgen gebrek wordt aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen twee werkdagen na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group te vervallen;
   • – In geval van openstaande schulden van de koper is het aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group steeds toegelaten herstellingen in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.
  6. Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:
   • – Kan de koper slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren en/of van de stukken die noodzakelijk zijn om de gebreken te verhelpen, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   • – Kunnen de goederen slechts worden teruggezonden in de mate dat een herstel ter plaatse niet mogelijk is of onredelijk lang zou duren. Geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group. Enkel een transporteur gekozen door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de koper het recht op garantie.
 6. Garantie in geval van consumentenkoop
  1. In overeenstemming met artikel 1641 tot 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek bieden Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group de koper een garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.
  2. Na verloop van de garantie zoals voorzien in de eerste alinea, geniet de koper van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
  3. De wettelijke garantietermijn vangt aan op factuurdatum. Indien de indienststelling van de installatie door Easykit Group binnen het jaar na factuurdatum gebeurt, vangt de wettelijke garantietermijn aan op datum van deze indienststelling.
  4. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group zijn slechts verantwoordelijk voor de wettelijke garantie en dekken geen enkele mogelijks door de fabrikanten bredere aangeboden commerciële garantie.
  5. De garantie op herstellingswerken, wisselstukken en diensten door Easykit Group duurt tot zes maanden na levering daarvan.
  6. De koper verliest zijn recht op deze garanties in de volgende gevallen:
   • – De voorschriften en instructies van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group werden niet nageleefd. Dit betreft onder andere de voorwaarden van stockage, montage, gebruik, onderhoud en controle;
   • -Het gebrek vindt haar oorsprong in een wijziging van het product zonder dat dit voorafgaandelijk goedgekeurd was door de producent of de verkoper, of in de materialen geleverd door de koper. Bovendien gaat het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling uitgevoerd buiten het net van door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group erkende herstellers;
   • – De schade is niet te wijten aan normale slijtage, een ongeval of een geval van overmacht.
  7. Tussenkomsten in garantie stuit de garantietermijn niet.
  8. Elk gebrek aan overeenstemming en/of elk verborgen gebrek dient schriftelijk door de koper aan de verkoper gemeld en toegelicht te worden binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek.
 7. Herroeping in geval van verkoop op afstand bij consumentenkoop
  1. Voor alle producten gekocht op afstand bij Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group heeft de consument-koper een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dienen de goederen en de verpakking in uitstekende staat te worden behouden. Wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, zal Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group een waardevermindering toepassen.
  2. Overeenkomsten met betrekking tot producten die op maat van de koper werden gemaakt kunnen evenwel niet worden herroepen.
  3. De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group, Wingepark 27 bus C, 3110 Rotselaar. De bewijslast van de herroeping ligt bij de klant. De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
 8. Retourneren door de koper
  1. Behoudens hetgeen bepaald in artikel 7, kan de koper geen producten retourneren tenzij Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group dit uitdrukkelijk aanvaard hebben en enkel indien de producten binnen een termijn van 4 maanden na de levering, in de originele verpakking en in perfecte staat worden teruggebracht in een Easykit toonzaal. Het retour gebeurt in dergelijk geval aan de aankoopprijs van het geretourneerde product.
  2. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group zullen in geen geval het retour aanvaarden van volledige producten en/of essentiële plaatsingsonderdelen en/of producten die specifiek op vraag van de klant besteld werden bij een externe leverancier. Bijgevolg heeft artikel 8.1 enkel betrekking op niet-essentiële plaatsingsonderdelen (dit zijn plaatsingsonderdelen die niet cruciaal zijn voor de aansluiting van toestellen). Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group oordelen discretionair of het retour betrekking heeft op niet-essentiële plaatsingsonderdelen.
 9. Overmacht
  1. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group haar verbintenis had moeten nakomen.
  2. Easykit Group, Easykit Oost of Easykit West brengt de koper op de hoogte van het voorval per brief of e-mail.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De inhoud van de website, met inbegrip de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group of rechthoudende derden.
 11. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. De informatie op de website of informatiefiches is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  2. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het verkeerd gebruik van de informatie op deze site of andere informatie aangeleverd door Easykit West of Easykit Oost. Indien de koper onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de koper Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group rechtstreeks contacteren.
  3. De inhoud van de site of andere informatie (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  4. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Easykit website.
  5. De onderhoudswerken door Easykit Group worden beperkend geïnterpreteerd. Geenszins wordt een betere werking van de producten gegarandeerd, doch louter een herstelling die een normale werking faciliteert.
  6. Met uitzondering van de garantie voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijke of grove fout.
  7. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group voor schade uit hoofde van de geleverde producten en diensten, of van een jegens Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is verzekerd.
  8. Eventuele commerciële tegemoetkomingen door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kunnen op geen enkele wijze enige erkenning van aansprakelijkheid uitmaken.
 12. Annulatie van één of meerdere producten
  1. Ingeval de koper één of meerdere producten uit de overeenkomst annuleert of eraan verzaakt om één of meerdere producten uit de overeenkomst af te roepen, is de koper ertoe gehouden een annulatievergoeding te betalen ten belope van 20% van de verkoopprijs van het betreffende product of de betreffende producten zoals vermeld op de overeenkomst. Desgevallend wordt het reeds betaalde voorschot bij voorrang aangewend om deze annulatievergoeding te betalen.
 13. Beëindiging overeenkomst
  1. Behoudens overmacht en behoudens indien Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group zelf in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen, kan de koper de overeenkomst enkel opzeggen mits schriftelijk akkoord van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group en mits betaling door de koper van een beëindigingsvergoeding van 20% van de totale verkoopsom vermeld op de overeenkomst. De overeenkomst neemt een einde na de levering van de producten en prestaties die deel uitmaken van de verkoopovereenkomst.
 14. Documenten van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group
  1. Elk document uitgaande van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group dat de technische eigenschappen van het product vermeldt, de markering of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de overeenkomst, wordt verondersteld deel uit te maken van de overeenkomst waaraan het gehecht is. Easykit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van handleidingen of documentatie die opgesteld werd door de producent/leverancier.
 15. Bestemming bij professionele koop
  1. De koper bestelt de producten voor zijn persoonlijk gebruik, en niet om het te verkopen in nieuwe staat of het te verhuren met commerciële doeleinden – met uitzondering van een andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst of indien de koper een erkende verdeler is van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group.
  2. Indien deze bestemming niet gerespecteerd wordt, heeft Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group het recht de koop als ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot welk danige vergoeding uit dien hoofde.
 16. Privacy
  1. De koper geeft aan Easykit toestemming voor het verwerken van zijn gegevens. De verwerking van de gegevens van de koper heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, het geen onder andere de opvolging van herstellingen en onderhouden omvat. De koper kan toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen via schrijven, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de koper ons verwittigen indien hij de promotionele aanbiedingen van onze producten niet meer wenst te ontvangen.
  2. De koper verklaart kennis te hebben genomen van de uitgewerkte privacy policy op de website van Easykit.
 17. Wijziging algemene voorwaarden
  1. Easykit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De versie die van kracht was op het ogenblik waarop een overeenkomst met Easykit werd afgesloten, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die overeenkomst tot stand komt.
 18. Splitsbaarheid
  1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group hebben het recht om naar eigen keuze en inzicht hun rechten en plichten onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan elkaar of aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. De koper stemt ermee in dat in het geval van dergelijke overdracht, de rechten en plichten van de overdrager automatisch overgedragen worden aan de desbetreffende ontvangende partij, en de overdrager ontslagen is van verdere verantwoordelijkheden met betrekking tot deze overeenkomst.
  2. Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group hebben eveneens het recht om elkaar aan te stellen als onderaannemer voor de uitvoering van de prestaties die op hen rusten op grond van de overeenkomst. De initiële contractpartij van de klant blijft volledig aansprakelijk ten aanzien van de klant en is aansprakelijk voor de goede uitvoering door de onderaannemer.’