Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

di-vrij: 9u - 12:30u / 13:30u - 18u
zat: 9u - 16u
gesloten op ma, zon en feestdagen

Zoek een toonzaal in je buurt

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYKIT- INSTAL ASSIST CVBA
BE 0827.836.701

Een pdf van de algemene voorwaarden kan je hier downloaden.

1. Het enkele feit de tussenkomst te vragen of te aanvaarden van onze firma Instal Assist cvba impliceert dat de klant de bepalingen van de artikelen 1 tot 10 van onze algemene voorwaarden volledig en in hun totaliteit aanvaardt. Geen enkele afwijking kan tegen ons ingeroepen worden indien deze niet het voorwerp uitmaakt van een bijzondere overeenkomst die schriftelijk goedgekeurd werd door onze directie.

2. Alle taksen die van kracht zijn op het ogenblik van de levering of de prestaties vallen ten laste van de koper.

3. Al onze termijnen zijn alleen ten indicatieve titel aangegeven. Wij aanvaarden geen schadeloosstelling, boete of enige andere vergoeding wegens vertraging in de levering of uitvoering der werken en/of tussenkomsten. Onze tussenkomsten zijn strikt beperkt tot het onderhoud en/of herstelling van de toestellen. De installatie van de toestellen evenals de realisatie en de controle van de installaties voor toevoer en afvoer van gas, lucht, water en elektriciteit vallen niet ten onze laste. Het stilzwijgen van onze afgevaardigden kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een stilzwijgende erkenning van de goede uitvoering of kwaliteit van deze installaties. Instal Assist cvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onderbrekingen in het gebruik van het toestel of de toestellen en de gevolgen ervan, noch voor de ongevallen, zowel stoffelijke als lichamelijke, noch voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou zijn veroorzaakt door een ingreep op het toestel door een persoon, vreemd aan Instal Assist cvba. Stakingen, brand, oorlogsfeiten en andere gevallen van overmacht, ontslaan Instal Assist van elke verantwoordelijkheid.

4. Onze herstellingen, prestaties en wisselstukken zijn gewaarborgd gedurende zes maanden vanaf de leveringsdatum. Onze tussenkomsten in de loop van deze termijn verlengt deze waarborgperiode evenwel niet. De tussenkomst van Instal Assist cvba tijdens de waarborgperiode van de fabrikant kan evenmin tot gevolg hebben dat de duur van deze periode wordt verlengd. Onze waarborg slaat enkel op de stukken die deel uitmaakten van de door ons uitgevoerde herstellingen zonder dat enige vergoeding kan geëist worden. Onze aansprakelijkheid kan geen andere gevolgen hebben dan kosteloze herstelling van de vastgestelde gebreken. Wij verwerpen elke aansprakelijkheid voor wat betreft beschadigingen die werden veroorzaakt door een gebrek aan toezicht of onderhoud, door schokken, vochtigheid, verwering, vervuiling, abnormale verhitting of gebruik van de toestellen voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn. De waarborg vervalt van rechtswege indien de koper op eigen initiatief herstellingswerken uitvoert of laat uivoeren of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen door een persoon die niet door ons gevolmachtigd is. Elke interventie gedurende het weekend is betalend, zelfs tijdens de waarborgperiode.

5. Onze herstellingen, prestaties en wisselstukken zijn betaalbaar, contant, bij ontvangst van de factuur. De gebruiker van het toestel is als enige gehouden tot volledige betaling onafgezien van zijn eventuele vorderingen tegen derden. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een aanmaning vereist is een intrest verschuldigd op het openstaande bedrag van 15% per jaar.

6. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de dertig dagen na de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een aanmaning vereist is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €30, onverminderd de verschuldigde intrest en de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

7. Indien onze technieker tijdens een overeengekomen bezoek zijn werk niet normaal kan uitvoeren wegens een motief waarvoor onze aansprakelijkheid niet kan ingeroepen worden, is de klant gehouden tot een schadevergoeding gelijk aan de verplaatsingskosten plus een kwartier prestaties berekend aan de geldende tariefprijs. Dit bedrag kan evenwel niet lager zijn dan €25 + B.T.W.

8. Bedragen die Instal Assist cvba verschuldigd is aan de klant brengen op dezelfde wijze als in de punten 5 en 6 intrest en schadevergoeding op in voordele van de klant.

9. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.

10. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

Vind jouw toonzaal

Spaar tijd

Haal meer uit je bezoek aan de toonzaal

Lees meer

Toonzalen